Sanyu23!
Eigenheid – Flexibiliteit – Persoonlijke ontwikkeling – Plezier – Erkenning
voor alle kinderen op de basisschool.

We zoeken ouders woonachtig in Haarlem en omgeving met kinderen die op of voor 1 november 2021 2, 3 of 4 jaar  zijn, die onze aanvraag om te kunnen vervolgen als regulier bekostigde basisschool, willen steunen. Help je ons door…..

> onze hulpvraag te laten weten aan je eigen netwerk en/ of 

> als ouder van een of meer kinderen in de leeftijd van 2, 3 of 4 jaar je interesse kenbaar te maken op de site van DUO (even zoeken we staan achterin op alfabetische volgorde via 
 

Daarmee meld je je kind nog niet aan voor onze school, maar steun je ons initiatief (we hebben 180 geïnteresseerden nodig) en laat je weten te willen onderzoeken of onze school een passend aanbod voor jouw kind(eren) zou kunnen bieden. 

Ons verhaal en de plannen
In 2017 zijn wij gestart als kleinschalige, particuliere  – niet commerciële – basisschool vanuit de visie om meer- en hoogbegaafde kinderen gepersonaliseerd onderwijs te bieden. Dit met de volledige aandacht voor deze doelgroep, rekening houdend met de zijnskenmerken, ruimte voor autonomie en regie voor het leren en de individuele leerbehoefte die voor elk kind anders is.

Anno 2021 zijn we zover dat we durven te zeggen dat ons concept werkt en dat er behoefte aan is. We zullen ons onderwijsconcept ontwikkelen tot een concept dat passend en bereikbaar is voor meer kinderen. We zijn er namelijk van overtuigd dat ook niet hoogbegaafde & anders lerende kinderen baat kunnen hebben bij een gepersonaliseerde leerlijn. 

Op onze “nieuwe” regulier bekostigde basisschool kennen we brede  onderwijsgroepen en als specialist in meer- en hoogbegaafdheid kennen we aparte lesgroepen voor meer- en hoogbegaafde kinderen.

De uitgangspunten van ons onderwijs zijn
* Onderwijs is niet gebonden aan leeftijd, maar aan ontwikkelbehoeften en mogelijkheden. Onze groepen kennen een verticale samenstelling. Kinderen werken in stamgroepen en zijn gekoppeld aan een coach. Op onderdelen binnen het curriculum volgen de kinderen les in separate groepen die vakgericht of leeftijdsgericht worden opgezet.
* Iedereen leert in zijn eigen tempo en aansluitend bij de eigen behoefte.
* Kinderen leren beter en effectiever als ze actief betrokken kunnen zijn bij hun leerplan en leerweg en bepalen in toenemende mate van zelfstandigheid hun eigen leerweg (de basisschool doelen gelden als minimaal uitgangspunt voor de overstap naar het VO).
* Leren is daarbij een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerlingen, leerkrachten, ouders en andere begeleiders.

Ons gepersonaliseerde onderwijs is uniek omdat:
– het leren op maat biedt door te werken met een brede keuze aan les- en oefenmateriaal.
– het leerprogramma voor iedereen uitdagend, haalbaar en gedegen is.
– het onderwijs wordt ingericht in heterogene leerling groepen.
– een kind na overleg met de school een extra verdiepingsjaar kan volgen na het bereiken van de kerndoelen primair onderwijs.
– we de ambitie hebben een doorlopende leerlijn te realiseren voor peuters, kleuters, basisschool leerlingen en leerlingen op het voortgezet onderwijs.

Visie
>Ons onderwijs is gebaseerd op expertise en ervaring en stelt (de ontwikkeling van) de leerling centraal.
>Onderwijs waarbij vanuit herkenning en erkenning van kinderen ruimte is voor creativiteit, flexibiliteit en eigenheid in leren en onderwijzen. We bieden gepersonaliseerd onderwijs waarbij iedereen zich in zijn eigen tempo en aansluitend bij de eigen behoefte kan ontwikkelen.
> We willen dat kinderen met plezier naar school gaan en zich ontwikkelen. > We stimuleren kinderen hun talenten te ontdekken en bewust in te zetten en de uitdaging aan te gaan zich sociaal, emotioneel, creatief en cognitief te ontwikkelen.
> We besteden bewust aandacht aan onderpresteren, het leren leren, mindset en de vaardigheden die nodig zijn om tot ontwikkeling te komen en leggen bewust een koppeling naar vaardigheden die ondersteunend zijn voor het naar school gaan in het VO of aan het werkende leven.
> Kinderen leren te plannen, doelen stellen, op te starten en te evalueren en te ervaren dat ontspanning, creativiteit en beweging naast de cognitieve aspecten belangrijk zijn.  De nadruk op cijfers is lager dan op de meeste reguliere basisscholen. Dat wil niet zeggen dat er geen aandacht is voor voortgang en groei in leerresultaten. Hier besteden we in meerdere voortgangsgesprekken in een jaar aandacht aan. We delen geven feedback op het gedane werk, zodat je duidelijk hebt in hoeverre wel of niet sprake is van vooruitgang.
> Het leerproces vindt niet altijd lineair plaats. Leerlingen werken in een individuele lijn en/ of groepsgekoppelde lijn, werken samen met kinderen van diverse leeftijden en werken met lesstof op verschillende groepsniveaus.
> Een kind dat een overstap maakt naar het voortgezet onderwijs heeft minimaal alle kerndoelen van het basisonderwijs afgerond en heeft vaardigheden op gedaan op een breed scala aan onderwerpen. Een kind dat de school tussentijds verlaat, loopt daarmee niet altijd gelijk met de leerlijn behorend bij zijn leeftijdsgroep binnen het reguliere onderwijs waar wordt ingedeeld op leeftijd en alle kinderen een gelijke basis leerlijn volgen.