We bieden elk kind een veilige, aangename en uitdagende leeromgeving waarin ruimte is om zelf invloed uit te oefenen op zijn of haar leerproces. We stimuleren de verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag en de eigen leerresultaten. De ruimte die wij kinderen bieden, moet hen actief betrekken bij het leren, hen motiveren om te leren en zorgen voor voldoende sociale interactie.

We willen dat kinderen met plezier naar school gaan en zich ontwikkelen. We stimuleren kinderen hun talenten te ontdekken en bewust in te zetten en de uitdaging aan te gaan zich sociaal, emotioneel, creatief en cognitief te ontwikkelen. In onze droom kunnen hoogbegaafde kinderen op de basisschool van hun keuze (ook bij hen om de hoek) onderwijs volgen dat bij hen past. Door als school uit te gaan van de kinderen en niet van de methode en daarbij de juiste schoolstructuur in te richten, kun je alle kinderen passend onderwijs bieden. In de toekomst hopen we dan ook dat onze manier van onderwijs navolging gaat krijgen op veel basisscholen in Nederland. 

Bij onze downloads vind  je enkele documenten over de achtergrond en invulling van het onderwijs. Hieronder een samenvatting van enkele veel gestelde vragen.

Hoe ziet een schoolweek eruit?

Op Sanyu hanteren we een continurooster dat verspreid over 5 dagen wordt ingevuld.

Vooralsnog gaan we uit van vier dagen van 8.30uur tot 14.15uur en woensdag van 8.30uur-13.00uur. Inloop is dagelijks mogelijk vanaf 8.15uur. 

De weekstructuur kent een vaste basis waarbinnen de leerlingen (individueel en gezamenlijk) aan hun leerplannen kunnen werken. Eén dag in de week gaan we op reis door de wereld. Binnen onze Wereld Wijs dag werken we  thematisch aan wereldwijsheid in de breedste zin van het woord. Denk bijvoorbeeld aan grotere projectactiviteiten, gastsprekers, excursies, en specifieke onderdelen van het leren leren. Deze onderwerpen van onze werelden komen ook terug op op de andere lesdagen. Onderstaand schema geeft een voorbeeld weekstructuur weer. De concrete invulling van het jaar is te vinden wordt later bekend gemaakt en kan per periode wisselen 

maandag: weekopening met coöperatieve werkvormen, werken aan basisvakken, verdieping en verrijking,  wereldoriëntatie en beweging.
dinsdag: dagopening, muziek, werken aan basisvakken en verdieping, expressie
woensdag: thematisch onderwijs voor alle leerlingen tegelijk maar wel gedifferentieerd op niveau. Denk aan: gastlessen, activiteiten gericht op leren leren en persoonlijke ontwikkeling, filosofie, cultuur, excursie, beroepen en wetenschap. We volgen onze werelden en gaan minimaal een keer per maand op bedrijfsbezoek of excursie.
donderdag: dagopening met actualiteit, werken aan basisvakken en verdieping, gymnastiek, project
vrijdag: dagopening levensbeschouwing/ cultuur, basisvakken schaken of vreemde taal of?, project/ weeksluiting

Welke lesinhoud wordt geboden op school?
Alle kinderen werken aan de door de overheid gestelde kerndoelen voor het basisonderwijs. In een periodiek plan- en evaluatiegesprek tussen kind, ouder en school bespreken we welke verbreding en verrijking deel uit maakt van het leerplan. 

Bij Sanyu bevindt cultuureducatie zich in het hart van het (wereldwijs) onderwijs. Het is doel én middel. Basisvorming én verrijking.  

“Wij geloven dat goed cultuuronderwijs onze kinderen heel goed tegemoet kan komen in hun behoefte om het grote geheel te zien, verbanden te leggen, nieuwe wegen te verkennen, het naadje van de kous te willen weten. “

Lesmethodes:
We maken gebruik van diverse basismaterialen en methodes en vullen dit aan met materiaal dat past bij de individuele leerdoelen van leerlingen. Denk aan: 
Exova (taal, spelling, rekenen, wereldoriëntatie), Vierkeerwijzer, Bliksem, Handschrift en Laat maar leren.  

Welke schrijf- en leermaterialen gebruiken de kinderen?
Op school gebruiken we vaste schrijf- en kantoormaterialen passend bij het schrijf- en leerproces. Als school hebben we  inkoop afspraken gemaakt met een schoolleverancier, zodat ouders deze materialen voordelig kunnen aanschaffen. Bij de start op school vullen we voor elk kind daarmee een basis etui en vullen we materialen door het jaar heen zonodig aan. Ouders betalen hiervoor een kleine plus op de ouderbijdrage (denk aan 17.50 euro voor het eerste jaar op Sanyu en 15.00 euro voor het tweede jaar). Schaf je deze spullen liever zelf aan overleg dan met Annemarie over de aanschaf. Zij kan aangeven wat onze “eisen”zijn.

Elk kind schaft zelf een multomap aan voor zijn portfolio materiaal. 

Welke kinderen zitten er op de school?
Bij Sanyu gaan hoogbegaafde kinderen naar school die op de reguliere basisschool niet voldoende tot bloei kunnen komen waardoor de motivatie voor het leren lastig is vast te houden. Alle kinderen worden actief betrokken bij hun leertraject en kunnen zich op eigen wijze en met passie en plezier ontwikkelen tot zelfstandige en sociale deelnemers aan de samenleving. Kinderen gaan bij ons naar school om te leren en plezier te hebben. Het is belangrijk dat ze invloed hebben op wat ze doen om zich te ontwikkelen en daarin doen wat bij hen past. De kinderen zijn (in potentie) in staat zelfstandigheid op te bouwen in hun leren met ondersteuning van school en ouders. Kinderen met een gedragsprobleem of een psychiatrische stoornis kunnen we geen onderwijs bieden. 

Hoeveel leerlingen zitten er op Sanyu?
Vanaf september 2018 zitten er dertig kinderen (twee groepen van vijftien leerlingen) op Sanyu.  De inschrijving voor de derde groep is open. We starten zo snel mogelijk en hebben daar nog plek voor meisjes en jongens. 

Wie betaalt het onderwijs?
Ons (particuliere) onderwijs wordt helaas niet bekostigd door de overheid en betaald door ouders aangevuld met giften en subsidies van derden.  Sanyu onderwijs streeft naar een zo laag mogelijke ouder bijdrage en onderzoekt doorlopend alle mogelijkheden deze kosten voor ouders te beperken. 

Voor leerlingen geplaatst in het schooljaar 2018-2019 is het schoolgeld vastgesteld op € 5250,- voor het gehele jaar van 1 augustus tot 1 augustus inclusief schoolvakanties. Bij instroom na 1 januari en na 1 april wordt uitgegaan van respectievelijk € 3250,- en € 2150,- voor de inschrijving gedurende de resterende schoolmaanden van dat schooljaar tot 1 augustus.  

Wat is de rol van de ouders?
Ouders zijn een belangrijke schakel in het leer- en ontwikkelingsproces van kinderen. Zij worden door Sanyu gezien als essentiële ervaringsdeskundigen ten aanzien van (het leren van) hun eigen kind. Ouders vormen daarom samen met de medewerkers van school een “educatief partnerschap” en zijn geregeld op school aanwezig op school en actief betrokken bij het (gesprek over het) leerproces van hun kind.

Van ouders wordt een actieve bijdrage verwacht m.b.t. het onderwijs dat hun kind geboden wordt, maar zij ondersteunen ook in de organisatie van het onderwijs. Deze betrokkenheid is niet vrijblijvend en inbegrepen in de afspraak dat hun kind onderwijs volgt bij Sanyu. Afspraken over de invulling van de bijdrage worden altijd met elke ouder apart gemaakt.