We bieden elke leerling een veilige, aangename en uitdagende omgeving waarin ruimte is om zelf invloed uit te oefenen op zijn of haar leerproces. We stimuleren de verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag en de eigen leerresultaten. De ruimte die wij kinderen bieden, moet hen actief betrekken bij het leren, hen motiveren om te leren en zorgen voor voldoende sociale interactie. 

We willen dat kinderen met plezier naar school gaan en zich ontwikkelen. We stimuleren kinderen hun talenten te ontdekken en bewust in te zetten en de uitdaging aan te gaan zich sociaal, emotioneel, creatief en cognitief te ontwikkelen. Hoogbegaafde kinderen leren op een manier die hen past. Door als school uit te gaan van de kinderen en niet van de methode en daarbij de juiste schoolstructuur in te richten, kun je alle kinderen passend onderwijs bieden. In de toekomst hopen we dan ook dat onze manier van onderwijs navolging gaat krijgen op veel basisscholen in Nederland. 

Bij onze downloads vind  je enkele documenten over de achtergrond en invulling van het onderwijs. Hieronder een samenvatting van enkele veel gestelde vragen.

Hoe ziet een schoolweek voor fulltime leerlingen eruit?
Voor de reguliere onderwijsgroep gaan we uit van drie of vier schooldagen van 8.15uur (inloop vanaf 8.05uur) tot uiterlijk 14.15uur. Op woensdag en vrijdag eindigt de schooldag om 12.15uur. De fulltime lesgroep kent een onderwijsweek die in overleg aangevuld wordt met een apart verrijkingsprogramma op een extra dag waar psycho-educatie, mindset en leren leren gekoppeld aan verdieping en verbreding worden aangeboden als noodzakelijke aanvulling op het onderwijs. Dit programma dat los staat van het verplichte onderwijs  kan optioneel worden afgesproken en leerlingen van alle basisscholen in het land zijn welkom op deze aparte Wereldkids verrijkingsdag. 

De weekstructuur kent een vaste basis waarbinnen de leerlingen (individueel en gezamenlijk) aan hun leerplannen kunnen werken. Binnen de Wereld Wijs uren werken ze thematisch aan wereldwijsheid in de breedste zin van het woord. Denk aan filosofie, schaken, cultuur, grotere projectactiviteiten, gastsprekers, excursies, en specifieke onderdelen van het leren leren. De wereldwijs onderwerpen komen langs op alle dagen van de week en worden daarnaast op een vast dagdeel in de week als exclusief onderwijsaanbod geprogrammeerd (dat is dus los van de aparte verrijkingsdag).

We proberen minimaal een keer per wereld/ themaperiode op excursie te gaan en nodigen regelmatig gasten uit. 

Welke lesinhoud wordt geboden binnen de reguliere fulltime basisschool groep?
Alle kinderen werken aan de door de overheid gestelde kerndoelen voor het basisonderwijs. Dit proces loopt meestal niet altijd lineair, maar volgt de leerlijn van het kind en de activiteiten in de klas en wordt zoveel mogelijk top down ingestoken. In een periodiek plan- en evaluatiegesprek tussen kind, ouder en school bespreken we welke verbreding en verrijking deel uit maakt van het leerplan. 

Bij Sanyu bevindt cultuureducatie zich in het hart van het (wereldwijs) onderwijs. Het is doel én middel. Basisvorming én verrijking.   

“Wij geloven dat goed cultuuronderwijs onze kinderen heel goed tegemoet kan komen in hun behoefte om het grote geheel te zien, verbanden te leggen, nieuwe wegen te verkennen, het naadje van de kous te willen weten. “

Lesmethodes:
We maken gebruik van diverse basismaterialen en methodes en vullen dit aan met materiaal dat past bij de individuele leerdoelen van leerlingen. Denk aan: 
Exova (taal, spelling, rekenen, wereldoriëntatie), Deep Level Learning,  Wijzneus, Handschrift en Laat maar leren.  

Toetsen jullie leerlingen?
We nemen een keer per jaar diagnostische voortgangstoetsen af. In overleg met ouders kan dit ook bij de start op school. Soms is het voor een leerling wenselijk van die periode af te wijken. We maken hierbij geen gebruik van CITO toetsen maar van schoolvaardigheidstoetsen, IEP toetsen en/ of andere niet methode toetsen. Deze toetsing heeft tot belangrijkste doelstelling om te bezien aan welke vaardigheden een kind nog moet werken en welke vaardigheden als afgerond kunnen worden beschouwd. 

Krijgen de kinderen een rapport?
Onze leerling volgsystemen en het jaarlijkse (kwalitatieve) rapport bieden inzicht in waar een leerling staat in (leer)vaardigheden, in wat goed en wat minder goed gaat, hoe de  interactie met medeleerlingen en leerkrachten en het leerproces verloopt. We geven geen cijfers en cijferrapporten. Belangrijk is dat de afgesproken kerndoelen (met de bijbehorende vaardigheden) afgerond kunnen worden en dat er duidelijke leerstappen gemaakt worden. 

Gaan alle kinderen bij jullie naar een VWO als ze klaar zijn met de basisschool?
We zijn ervan overtuigd dat de meeste kinderen bij ons op school cognitief voldoende basis in huis hebben om een goede overstap naar het voortgezet onderwijs te maken. Dat is vaak het VWO, maar soms komen we uit op een andere vervolgstap. Bij het bepalen van het niveau advies en het moment van overstap wordt altijd gekeken naar de combinatie van zelfstandigheid, rijpheid, cognitie en sociale vaardigheden en wordt ook gekeken naar de leerbehoefte van de kinderen. Het eerder doorlopen leerproces en de te maken leerstappen zijn medebepalend voor het advies.  

Welke schrijf- en leermaterialen gebruiken de kinderen?
Op school gebruiken we vaste schrijf- en kantoormaterialen passend bij het schrijf- en leerproces. Bij de start op school vullen we voor elk kind een basis etui en vullen we materialen door het jaar heen zonodig aan. Ouders betalen hiervoor een kleine plus op de ouderbijdrage. Schaf je deze spullen liever zelf aan overleg dan met de juffen over de aanschaf. 

Elk kind schaft zelf een multomap, tabbladen en insteekhoezen aan voor zijn portfolio materiaal en neemt een eigen device mee. 

Welke kinderen zitten er op de school?
De meeste kinderen gaan fulltime bij ons naar school. Sommige kinderen komen één dag meedoen. We kennen grof gezegd twee doelgroepen:
a) Hoogbegaafde leerlingen die op de reguliere basisschool niet voldoende tot bloei kunnen komen waardoor de motivatie voor het leren lastig is vast te houden en/ of sprake is van onderpresteren of niet tot leren kunnen komen.
b) Talentvolle leerlingen die onderpresteren of anders leren die baat hebben bij een gepersonaliseerde leerlijn.

Alle kinderen worden actief betrokken bij hun leertraject en kunnen zich op eigen wijze en met passie en plezier ontwikkelen tot zelfstandige en sociale deelnemers aan de samenleving. Kinderen gaan bij ons naar school om te leren en plezier te hebben. Het is belangrijk dat ze invloed hebben op wat ze doen om zich te ontwikkelen en daarin doen wat bij hen past. Alle kinderen zijn (in potentie) in staat zelfstandigheid op te bouwen in hun leren met ondersteuning van school en ouders.

Soms kan een prikkelgevoelige leerling of leerling met een sterk onderwijstrauma niet in de reguliere lesgroep geplaatst worden.
Vaak behoeft de reden voor het vastlopen dan primaire aandacht. Daarvoor bekijken we samen met onze gespecialiseerde coaches wat er wel mogelijk is, welke stappen hoe en wanneer gezet kunnen worden en welke begeleiding daarvoor nodig is. Vaak wordt dan eerst of naast een onderwijsplan ook een zorgplan afgesproken.  Soms is ondersteuning vanuit de HB+ voorziening de eerste stap om te ontdekken of deelname aan een onderwijsgroep (op termijn) mogelijk gaat zijn. In alle gevallen zal sprake zijn van de noodzaak tot aanvullende financiering vanuit een PGB of andersoortig zorgbudget. 

Hoeveel leerlingen zitten er op Sanyu?
We werken vanuit basis groepen en gaan uit van ongeveer 15 leerlingen per fte. We hebben momenteel nog plek voor meisjes en jongens.  

Wie betaalt het onderwijs?
Ons (particuliere) onderwijs wordt helaas niet bekostigd door de overheid en betaald door ouders aangevuld met donaties, giften en subsidies van derden. Sanyu onderwijs streeft naar een zo laag mogelijke ouder bijdrage en onderzoekt doorlopend alle mogelijkheden deze kosten voor ouders te beperken. Onze overige activiteiten worden soms vanuit passend onderwijs gelden, soms vanuit de gemeente en soms door ouders zelf betaald.

Bij instroom op Sanyu rekenen we voor het schooljaar 2022-2023 een bedrag van 7000 euro per leerling. Dit bedrag is opgedeeld in een startbedrag per leerling per jaar (1000 euro) en de algemene onderwijsbijdrage. Het schooljaar loopt van 1 augustus tot 1 augustus inclusief schoolvakanties. Bij instroom op een later moment wordt uitgegaan van 650 euro per onderwijsmaand rekenend vanaf de 1e dag van de maand waarin gestart wordt op Sanyu tot de start van het volgende schooljaar. De bedragen worden jaarlijks geïdexeerd. 

n.b. Het bestuur kan in sommige besluiten tot het verlagen van de ouderbijdrage voor individuele ouders wanneer zij actief en met succes bijdragen aan het vinden van nevenfinanciering/ sponsoring. 

Wanneer een kind extra ondersteuning in de vorm van individuele coaching of leerbegeleiding buiten de klas nodig heeft (door Sanyu of andere partijen geboden) of deelneemt aan de HB+ voorziening en/ of wanneer aparte onderwijs- en leermiddelen nodig zijn worden deze kosten  apart doorberekend aan ouders. Uiteraard starten we dit alleen op na akkoord van alle betrokkenen. Er zal een schooltarief (i.p.v. een praktijktarief) van 50 euro per begeleidingsuur worden gehanteerd wanneer ouders dit zelf betalen. Via andere kanalen gelden de normale praktijk tarieven.  

Wat is de rol van de ouders?
Ouders zijn een belangrijke schakel in het leer- en ontwikkelingsproces van kinderen. Zij worden door Sanyu gezien als essentiële ervaringsdeskundigen ten aanzien van (het leren van) hun eigen kind.

Van ouders wordt een actieve bijdrage verwacht m.b.t. het onderwijs dat hun kind geboden wordt, af en toe helpen in de klas, geregeld mee met een excursie en meedenken over het thematische onderwijs en eventuele opdrachten en gasten. Deze betrokkenheid is niet vrijblijvend en inbegrepen in de afspraak dat hun kind onderwijs volgt bij Sanyu. Afspraken over de invulling van de bijdrage worden altijd met elke ouder apart gemaakt. Zie ook de informatie onder het kopje ouders en school.