Sanyu  
We bieden gepersonaliseerd onderwijs waarbij iedereen zich in zijn eigen tempo en aansluitend bij de eigen behoefte kan ontwikkelen.

Eigenheid – Flexibiliteit – Persoonlijke ontwikkeling – Plezier – Erkenning

voor meer- en hoogbegaafde kinderen en jongeren op de Basisschool en het Voortgezet Onderwijs zijn de kernwoorden binnen ons onderwijs.

Ons verhaal
In 2017 zijn wij gestart als kleinschalige, particuliere  – niet commerciële – basisschool vanuit de visie dat meer- en hoogbegaafde kinderen  en jongeren gepersonaliseerd onderwijs nodig hebben. Onderwijs met de volledige aandacht voor de doelgroep, rekening houdend met de zijnskenmerken, ruimte voor autonomie en regie voor het leren en de individuele leerbehoefte die voor elke leerling anders is.

Op dit moment zijn we zover dat we durven te zeggen dat ons concept werkt en dat er behoefte aan is. We zijn er van overtuigd dat veel hoogbegaafde & anders lerende jongens en meiden baat (kunnen) hebben bij een gepersonaliseerde leerlijn zowel binnen de basisschool als het voortgezet onderwijs.  We willen dat leerlingen met plezier naar school gaan en zich positief ontwikkelen.

Onze uitgangspunten

* Onderwijs is niet gebonden aan leeftijd, maar aan ontwikkelbehoeften en mogelijkheden. Onze groepen kennen een verticale samenstelling. Kinderen en jongeren werken individueel en in groepen en zijn gekoppeld aan een coach. 
* Leerlingen gaan drie tot vier dagen per week naar school en kunnen in overleg daarnaast deelnemen aan een verdiepingsdag waar psycho-educatie en leren leren gekoppeld wordt aan verrijking, verbreding en verdieping samen met de voor de ontwikkeling zo benodigde peers.

Ook binnen het vaste schoolprogramma bieden we veel verbreding en verdieping vanuit top down leren en ons wereldwijs onderwijsprogramma. 
* Kinderen en jongeren leren beter en effectiever als ze actief betrokken kunnen zijn bij hun leerplan en leerweg en bepalen in toenemende mate van zelfstandigheid hun eigen leerweg (we houden ons daarbij in elk geval aan de leerlijnen die gelden voor het Basisonderwijs en het Voortgezet Onderwijs (HAVO/ VWO)).
* Leren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerlingen, leerkrachten, ouders en andere begeleiders. We verwachten van elk van hen dat we op een rustige manier met elkaar in gesprek kunnen zijn en  blijven over dat wat nodig is. 
* Iedereen leert in zijn eigen tempo en aansluitend bij de eigen behoefte.
* Ons onderwijs is gebaseerd op expertise en ervaring en stelt (de ontwikkeling van) de leerling centraal en biedt vanuit herkenning en erkenning van kinderen en jongeren ruimte voor creativiteit, flexibiliteit en eigenheid in leren en onderwijzen.
* We stimuleren kinderen en jongeren hun talenten te ontdekken en bewust in te zetten en de uitdaging aan te gaan zich sociaal, emotioneel, creatief en cognitief te ontwikkelen.
* We besteden bewust aandacht aan onderpresteren, het leren leren, mindset en de vaardigheden die nodig zijn om tot ontwikkeling te komen en leggen bewust een koppeling naar vaardigheden die ondersteunend zijn voor het naar school gaan in het VO of aan het werkende leven.
* Kinderen en jongeren leren plannen, doelen stellen, op te starten en te evalueren en te ervaren dat ontspanning, creativiteit en beweging naast de cognitieve aspecten belangrijk zijn.
* De nadruk op cijfers is lager dan op de meeste scholen. Dat wil niet zeggen dat er geen aandacht is voor voortgang en groei in leerresultaten. Hier besteden we in meerdere voortgangsgesprekken in een jaar aandacht aan. We geven feedback op het gedane werk, zodat je duidelijk hebt in hoeverre wel of niet sprake is van vooruitgang.
* Het leerproces vindt niet altijd lineair plaats. Leerlingen werken in een individuele lijn en/ of groepsgekoppelde lijn, werken samen en werken met lesstof op verschillende niveaus. Daarbij bieden we de stof zoveel mogelijk Top Down en geclusterd aan.  
* Binnen het voortgezet onderwijs werken we vak- en diplomagericht.

Ons gepersonaliseerde onderwijs is uniek omdat:
– het leren op maat biedt door te werken met een brede keuze aan les- en oefenmateriaal.
– het leerprogramma voor iedereen uitdagend, haalbaar en gedegen is.
– het onderwijs wordt ingericht in heterogene leerling groepen.
– we basisonderwijs en voortgezet onderwijs actief verbinden in een doorlopende leerlijn. De voortgezet onderwijs leerlingen hebben daarbij een eigen lokaal/ werkplek.