Over ons onderwijs
Alle leerlingen hebben een veilige, aangename en uitdagende leeromgeving  nodig waarin ruimte is om zelf invloed uit te oefenen op zijn of haar leerproces. De ruimte die Sanyu meer- en hoogbegaafde leerlingen biedt, moet hen actief betrekken bij het leren, hen motiveren om te leren en zorgen voor voldoende sociale interactie. 

Hoogbegaafde jongeren leren alleen op een manier die hen past. Door als school uit te gaan van de leerling en zijn behoefte en niet van de methode en daarbij de juiste ondersteunende structuur in te richten, kun je alle  leerlingen passend onderwijs bieden. In de toekomst hopen we dan ook dat onze manier van onderwijs navolging gaat krijgen op veel scholen in Nederland. 

Bij onze downloads vind  je enkele documenten over de achtergrond en invulling van het onderwijs. Hieronder een samenvatting van enkele veel gestelde vragen.

Hoe ziet een schoolweek eruit?
Op Sanyu VO hanteren we een continurooster waarbij leerlingen drie tot vijf schooldagen tussen 8.00uur en 12.30 of 15.00uur aanwezig zijn. Een van de weekdagen is regelmatig lesvrij, maar dan besteed je een deel van de dag wel aan je eigen ontwikkeling en verwerking en opdrachten (denk aan ook stages, beroepsoriëntatie of een stimulerende hobby).

De weekstructuur kent een vaste basis waarbinnen de leerlingen op de Kern werktijden (individueel en gezamenlijk) lessen volgen. aan de individuele leerplannen werken en ook thematisch en / of projectmatig werken aan wereldwijsheid in de breedste zin van het woord. Denk bijvoorbeeld aan geschiedenis, aardrijkunde, filosofie, schaken, cultuur, grotere projectactiviteiten, gastsprekers, excursies, en specifieke onderdelen van het leren leren. We proberen minimaal een keer per wereld/ themaperiode op excursie te gaan en nodigen regelmatig gasten uit. Leerlingen regelen deze excursies zo mogelijk zelf en/ of worden betrokken bij het vaststellen van de bestemming van de excursie.

Wie betaalt het onderwijs?
Ons (particuliere) onderwijs wordt helaas niet bekostigd door de overheid en betaald door ouders aangevuld met donaties, giften en subsidies van derden. Sanyu onderwijs streeft naar een zo laag mogelijke ouder bijdrage en onderzoekt doorlopend alle mogelijkheden deze kosten voor ouders te beperken. Onze overige activiteiten worden soms vanuit passend onderwijs gelden, soms vanuit de gemeente en soms door ouders zelf betaald.

De onderwijsbijdrage voor het schooljaar 2023-2024 is vastgesteld op €11000,- inclusief jaarstartbedrag. Voor leerlingen die tussentijds starten gaan we uit van een gedeelte van dit jaarbedrag omgerekend naar het  aantal maanden van inschrijving.  

Elk schooljaar loopt van 1 augustus tot 1 augustus inclusief schoolvakanties. De betaaltermijn geldt vanaf de 1e dag van de maand waarin gestart wordt op Sanyu. 

n.b. Het bestuur kan in sommige besluiten tot het verlagen van de ouderbijdrage voor individuele ouders wanneer zij actief en met succes bijdragen aan het vinden van nevenfinanciering/ sponsoring. 

Sanyu HB+ ondersteuning
Wanneer een leerling extra ondersteuning in de vorm van individuele coaching of leerbegeleiding nodig heeft of deelneemt aan de HB+ voorziening worden deze kosten doorberekend aan ouders. Uiteraard starten we dit alleen op na akkoord van alle betrokkenen. 

Welke lesinhoud wordt geboden op school?
Alle leerlingen werken aan de afronding van door de overheid gestelde leerlijnen doelen voor het voortgezet onderwijs. Dit proces loopt meestal niet altijd lineair, maar volgt de leerlijn van de leerling, sluit aan bij activiteiten in de groep en wordt zoveel mogelijk top down ingestoken.

In een periodiek plan- en evaluatiegesprek tussen leerling, ouders en school bespreken we welke doelen wanneer op het programma staan en welke verbreding en verrijking op wek moment deel uit maken van het leerplan. 

Bij Sanyu bevindt cultuureducatie zich in het hart van het (wereldwijs) onderwijs. Het is doel én middel. Basisvorming én verrijking.  

“Wij geloven dat goed cultuuronderwijs onze leerlingen heel goed tegemoet kan komen in hun behoefte om het grote geheel te zien, verbanden te leggen, nieuwe wegen te verkennen, het naadje van de kous te willen weten. “

Lesmethodes:
We maken gebruik van diverse basismaterialen en methodes en vullen dit aan met materiaal dat past bij de individuele leerdoelen van leerlingen.

Werken leerlingen van de basisschool samen met de leerlingen van de Voortgezet Onderwijs lesgroep?
Nee zeer weinig tot in het geheel niet. Soms werkt een PO leerling wel al op VO niveau en doet vanuit die basis mee met delen van de lessen.

De voortgezet onderwijs leerlingen hebben -net als de basisschoolleerlingen- een eigen lokaal/ werkplek binnen het gebouw. Soms is een oudere basisschool leerling toe aan activiteiten op VO niveau en kan de leerlijn doorlopend ingericht worden.

Toetsen jullie leerlingen en welke middelen gebruiken jullie daarbij?
We toetsen leerlingen soms didactisch bij de start op school en/ of bij de start van een nieuw vak of onderdeel binnen een vak. We maken voor de afronding gebruik van toetsing van ijkpunten met methode (on) afhankelijke toetsmiddelen of gestelde criteria bij opdrachten. 

Krijgen de leerlingen een rapport?
Onze leerling volgsystemen en het jaarlijkse (kwalitatieve) rapport bieden inzicht in waar een leerling staat in (leer)vaardigheden, in wat goed en wat minder goed gaat, hoe de  interactie met medeleerlingen en leerkrachten en het leerproces verloopt. We geven geen cijfers en cijferrapporten. In ons leerling volgsysteem wordt vermeld welke onderdelen zijn afgesloten. Belangrijk is dat de afgesproken leerdoelen (met de bijbehorende vaardigheden) afgerond kunnen worden en dat er duidelijke leerstappen gemaakt worden. 

Werken alle leerlingen op VWO niveau?
We zijn ervan overtuigd dat de meeste leerlingen bij ons op school cognitief voldoende basis in huis hebben om het VWO af te ronden, maar soms  past een andere niveau beter. Bij het bepalen van het niveau wordt altijd gekeken naar de combinatie van zelfstandigheid, rijpheid, cognitie en sociale vaardigheden en wordt ook gekeken naar de leerbehoefte van de leerlingen. 

Welke schrijf- en leermaterialen gebruiken de kinderen?
Op school gebruiken we schrijf- en kantoormaterialen passend bij het schrijf- en leerproces. Iedereen schaft zelf een multomap, tabbladen, schriften, schrijfmateriaal en insteekhoezen aan en neemt een eigen device mee. 

Welke leerlingen zitten er op de school?
Alle leerlingen willen actief betrokken worden bij hun leertraject en kunnen zich op eigen wijze en met passie en plezier ontwikkelen tot zelfstandige en sociale deelnemers aan de samenleving.

Het is belangrijk dat leerlingen invloed hebben op wat ze doen om zich te ontwikkelen en daarin doen wat bij hen past. Alle leerlingen binnen Sanyu zijn daarom (in potentie) in staat zelfstandigheid op te bouwen in hun leren met ondersteuning van school en ouders. Kinderen met een gedragsprobleem of een psychiatrische stoornis kunnen we helaas geen onderwijs bieden. Soms is het wel mogelijk om begeleiding te bieden vanuit de HB+ voorziening gekoppeld aan een onderwijssituatie. Criterium voor deelname binnen de onderwijsgroep is dat de leerling “groepsgeschikt” moet zijn.  

Hoeveel leerlingen zitten er op Sanyu?
We werken vanuit basis groepen van ongeveer 12- 15 leerlingen per begeleider.  

Wat is de rol van de ouders?
Ouders zijn een belangrijke schakel in het leer- en ontwikkelingsproces van kinderen. Zij worden door Sanyu gezien als essentiële ervaringsdeskundigen ten aanzien van (het leren van) hun eigen kind.

Van ouders wordt een actieve bijdrage verwacht m.b.t. het onderwijs dat hun zoon of dochter geboden wordt, af en toe helpen in de groep, meerijden naar een excursie en meedenken over het thematische onderwijs en eventuele opdrachten en gasten. Ook besteden zij actief aandacht aan het vinden van aanvullende financiering. Deze betrokkenheid is niet vrijblijvend en inbegrepen in de afspraak dat hun kind onderwijs volgt bij Sanyu. Afspraken over de invulling van de bijdrage worden altijd met elke ouder apart gemaakt. Zie ook de informatie onder het kopje ouders en school.