Sanyu Onderwijs

FAQ Sanyu Basisonderwijs

We willen dat kinderen met plezier naar school gaan, hun talenten kunnen ontdekken om daarmee bewust de uitdaging aan te kunnen gaan sociaal, emotioneel, creatief en cognitief te kunnen groeien. Bij onze downloads vind  je enkele documenten over de achtergrond en invulling van het onderwijs. Hieronder een samenvatting van enkele veel gestelde vragen.

Samen werken leerlingen, leerkrachten, ouders en andere begeleiders of opvoeders aan de persoonlijke ontwikkeling en plezier in het leren. Wij bieden iedere leerling een veilige, aangename en uitdagende leeromgeving met veel ruimte om zelf invloed uit te oefenen op het  leerproces. Op de meeste lesdagen komen de leerlingen twee coaches tegen.

Ieder leerling volgt de voor hem of haar jaarlijks af te spreken gepersonaliseerde leerlijn daar waar het gaat om de kerndoelen die gelden voor het basisonderwijs en de hieraan toegevoegde persoonlijke (leer)doelen. Deze doelen worden periodiek met de aan hem of haar gekoppelde coach afgesproken.

We stimuleren leerlingen zich verantwoordelijk te voelen en te gedragen op weg naar de middelbare school. De ruimte die wij leerlingen bieden,  moet hen actief betrekken bij het leren, hen motiveren om te leren en zorgen  voor voldoende sociale interactie. Van leerlingen en ouders verwachten we dat we met respect voor elkaar samen zijn, werken en leren.

Ouders geven input vanuit de ervaringen en gesprekken die zij met hun  kinderen thuis hebben, denken mee over de inhoud en vormgeving van de  persoonlijke leerlijn van hun kind, maar hebben geen beslisbevoegdheid inzake de feitelijke schoolloopbaan en de overstap naar een eventueel vervolgniveau. Het Sanyu team beslist hoe het persoonlijke leerplan voor elk kind eruit ziet en welke didactische stappen wanneer gezet worden.

Belangrijk om te weten dat we ons onderwijs door de samenstelling van onze groep en vanuit onze visie op leren niet altijd lineair aanbieden. We gaan ervan uit dat leerlingen gespreid over meerdere jaren de verplichte basisschool kerndoelen en de middelbare school flexibel kunnen doorlopen. Hierin werken we dus niet vanuit de gedachte dat leerlingen binnen een vaste jaargroep geplaatst zijn. Tenzij we onderweg anders beslissen verlaat een leerling de basisschool na afronding van het “groep 8” leerjaar.

Samen werken leerlingen, leerkrachten, ouders en andere begeleiders of opvoeders aan de persoonlijke ontwikkeling en plezier in het leren. Wij bieden iedere leerling een veilige, aangename en uitdagende leeromgeving met veel ruimte om zelf invloed uit te oefenen op het  leerproces. Op de meeste lesdagen komen de leerlingen twee coaches tegen.

Ieder leerling volgt de voor hem of haar jaarlijks af te spreken gepersonaliseerde leerlijn daar waar het gaat om de kerndoelen die gelden voor het basisonderwijs en de hieraan toegevoegde persoonlijke (leer)doelen. Deze doelen worden periodiek met de aan hem of haar gekoppelde coach afgesproken.

We stimuleren leerlingen zich verantwoordelijk te voelen en te gedragen op weg naar de middelbare school. De ruimte die wij leerlingen bieden,  moet hen actief betrekken bij het leren, hen motiveren om te leren en zorgen  voor voldoende sociale interactie. Van leerlingen en ouders verwachten we dat we met respect voor elkaar samen zijn, werken en leren.

Ouders geven input vanuit de ervaringen en gesprekken die zij met hun  kinderen thuis hebben, denken mee over de inhoud en vormgeving van de  persoonlijke leerlijn van hun kind, maar hebben geen beslisbevoegdheid inzake de feitelijke schoolloopbaan en de overstap naar een eventueel vervolgniveau. Het Sanyu team beslist hoe het persoonlijke leerplan voor elk kind eruit ziet en welke didactische stappen wanneer gezet worden.

Belangrijk om te weten dat we ons onderwijs door de samenstelling van onze groep en vanuit onze visie op leren niet altijd lineair aanbieden. We gaan ervan uit dat leerlingen gespreid over meerdere jaren de verplichte basisschool kerndoelen en de middelbare school flexibel kunnen doorlopen. Hierin werken we dus niet vanuit de gedachte dat leerlingen binnen een vaste jaargroep geplaatst zijn. Tenzij we onderweg anders beslissen verlaat een leerling de basisschool na afronding van het “groep 8” leerjaar.

Alle leerlingen werken aan de door de overheid gestelde kerndoelen en aan de in overleg met ouders en henzelf gestelde persoonlijke doelen. Het leer- en ontwikkelproces loopt meestal niet altijd lineair, maar volgt de leerlijn van het leerling en de activiteiten in de klas en wordt zoveel mogelijk top down ingestoken. In een periodiek plan- en evaluatiegesprek tussen leerling, ouder(s) en school bespreken we welke verbreding en verrijking deel uit maakt van het leerplan.

Lesmethodes:
We maken gebruik van diverse basismaterialen en methodes en vullen dit aan met materiaal dat past bij de individuele leerdoelen van leerlingen. Denk aan:
Exova (taal, spelling, rekenen, wereldoriëntatie), Deep Level Learning,  Wijzneus, Handschrift en Laat maar leren.

Ons (particuliere) onderwijs wordt helaas niet bekostigd door de overheid en betaald door ouders aangevuld met donaties, giften en subsidies van derden. Sanyu onderwijs streeft naar een zo laag mogelijke ouder bijdrage voor deelnama aan de onderwijsgroep en onderzoekt doorlopend alle mogelijkheden deze kosten voor ouders te beperken. Onze overige activiteiten worden soms vanuit passend onderwijs gelden, soms vanuit de gemeente en soms door ouders zelf betaald.

Bij instroom op Sanyu rekenen we voor het schooljaar 2023-2024 een bedrag van 7000 euro per leerling. Dit bedrag is opgedeeld in een startbedrag per leerling per jaar (1000 euro) en de algemene onderwijsbijdrage per maand. Het schooljaar loopt van 1 augustus tot 1 augustus inclusief schoolvakanties.

Bij instroom op een later moment wordt uitgegaan van 750 euro per onderwijsmaand rekenend vanaf de 1e dag van de maand waarin gestart wordt op Sanyu tot de start van het volgende schooljaar. De bedragen worden jaarlijks geïdexeerd.

n.b. Het bestuur kan in sommige besluiten tot het verlagen van de ouderbijdrage voor individuele ouders wanneer zij actief en met succes bijdragen aan het vinden van nevenfinanciering/ sponsoring.

Wanneer een kind extra ondersteuning in de vorm van individuele coaching of leerbegeleiding buiten de klas nodig heeft (door Sanyu of andere partijen geboden) of deelneemt aan de HB+ voorziening en/ of wanneer aparte onderwijs- en leermiddelen nodig zijn worden deze kosten  apart doorberekend aan ouders. Uiteraard starten we dit alleen op na akkoord van alle betrokkenen. Er zal een schooltarief (i.p.v. een praktijktarief) van 50 euro per begeleidingsuur worden gehanteerd wanneer ouders dit zelf betalen. Via andere kanalen gelden de normale praktijk tarieven.

De leerlingen in de fulltime groep hadden een voor hen andere onderwijs en begeleidinsgbehoefte dan op de eerdere school geboden werd. Autonomie en  ruimte voor flexibiliteit zijn daarbinnen essentieel. We kennen grof gezegd twee doelgroepen:
a) Hoogbegaafde leerlingen die op de reguliere basisschool niet voldoende tot bloei kunnen komen waardoor de motivatie voor het leren lastig is vast te houden en/ of sprake is van onderpresteren.
b) Talentvolle leerlingen die onderpresteren of anders leren die baat hebben bij een gepersonaliseerde leerlijn en op school .

Door leerlingen actief te betrekken bij hun leertraject, hen veiligheid en ook ontspanning te bieden kunnen zij zich op eigen wijze en met passie en plezier ontwikkelen tot zelfstandige en sociale deelnemers aan de samenleving.

Soms kan een prikkelgevoelige leerling of leerling met een sterk onderwijstrauma niet in de reguliere lesgroep geplaatst worden.
Vaak behoeft de reden voor het vastlopen dan primaire aandacht. Daarvoor bekijken we samen met onze gespecialiseerde coaches wat er wel mogelijk is, welke stappen hoe en wanneer gezet kunnen worden en welke begeleiding daarvoor nodig is. Vaak wordt dan eerst of naast een onderwijsplan ook een zorgplan afgesproken. Deelname aan ons back on track programma kan dan een optie zijn. In de meeste niet reguliere onderwijs situaties zal sprake zijn van de noodzaak tot aanvullende financiering vanuit een PGB of andersoortig zorgbudget.

Ouderbetrokkenheid

Ouders spelen een sleutelrol als het gaat om (het leren van) hun kinderen. Met hun directe ervaring en kennis vormen zij de aangewezen partner(s) voor de coaches van Sanyu. Ze hebben een actieve ondersteunende rol in het leerproces van hun kind en denken mee over en werken mee bij activiteiten op en rondom het onderwijs.

Ouders zijn ervaringsdeskundige als het gaat om hun kinderen en daarom nauw betrokken bij het leerplan en de voortgang in het leren. Ze zijn daarom meerdere keren per jaar aanwezig bij het leer- of voortgangsgesprek dat de kinderen met hun coach hebben over het leerplan.

Ouders hebben tevens een actieve rol in het organiseren en geven van gastlessen, gaan mee met de geboden excursies en ondersteunen Sanyu bij het vinden van externe financiële middelen.

Deze ouderbetrokkenheid is niet vrijblijvend, maar maakt deel uit van de afspraken die gelden wanneer je kind onderwijs volgt bij Sanyu. Gemiddeld kost de ouderbetrokkenheid je 2 tot 3 dagdelen per maand, veelal overdag in te vullen.

Sanyu stelt elke twee jaar een meerjarenplan vast en vertaalt het beleid naar een  concreet jaarprogramma met bijpassende doelstellingen. Ouders en kinderen  wordt regelmatig om input en feedback gevraagd over de wijze waarop we het onderwijs en de begeleiding vorm geven. Bij de downloads vind je meer informatie.

De leerlingen van Basisschool Sanyu gaan vier dagen naar school. Elke lesdag start om 8,15uur. De weekstructuur kent een vaste basis waarbinnen de leerlingen (individueel en gezamenlijk) op vaste momenten aan hun leerplannen kunnen werken. Binnen de Wereld Wijs uren werken ze thematisch aan wereldwijsheid in de breedste zin van het woord. Denk aan topo en politiek, schaken, cultuur, grotere projectactiviteiten, gastsprekers, excursies en specifieke onderdelen van het leren leren.

We proberen minimaal een keer per wereld/ themaperiode op excursie te gaan en nodigen regelmatig gasten uit.

De fulltime leerlingen kunnen in overleg deelnemen aan de Wereldwijsdag op woensdag.

We nemen een keer per jaar diagnostische voortgangstoetsen af en gebruiken daar de toetsen van het IEP leerling volgsysteem voor. Tussentijds kunnen leerlingen aan de hand van checks of persoonlijke toetsmomenten. De toetsing heeft als belangrijkste doel te bezien aan welke vaardigheden nog moeten of kunnen komen en welke vaardigheden als afgerond kunnen worden beschouwd.

In overleg met ouders en leerling kan dit ook bij de start op school.

Onze leerling volgsystemen en het jaarlijkse (kwalitatieve) rapport bieden inzicht in waar een leerling staat in (leer)vaardigheden, in wat goed en wat minder goed gaat, hoe de  interactie met medeleerlingen en leerkrachten en het leerproces verloopt. We geven geen cijfers en cijferrapporten. Belangrijk is dat de afgesproken kerndoelen (met de bijbehorende vaardigheden) afgerond kunnen worden en dat er duidelijke leerstappen gemaakt worden aansluitend bij de criteria die gelden voor een overstap naar een middelbare school mogelijk is.

We zijn ervan overtuigd dat de meeste kinderen bij ons op school cognitief voldoende basis in huis hebben om een goede overstap naar het voortgezet onderwijs te maken. Dat is vaak het VWO, maar soms komen we uit op een andere vervolgstap. Bij het bepalen van het niveau advies en het moment van overstap wordt altijd gekeken naar de combinatie van zelfstandigheid, rijpheid, cognitie en sociale vaardigheden en wordt ook gekeken naar de leerbehoefte van de kinderen. Het eerder doorlopen leerproces en de te maken leerstappen zijn medebepalend voor het advies.

Stel gerust je vraag

Niet alle antwoorden gevonden? Mail ons je vraag!