Sanyu Onderwijs

FAQ Sanyu VO

Alle leerlingen hebben een veilige, aangename en uitdagende leeromgeving  nodig waarin ruimte is om zelf invloed uit te oefenen op zijn of haar leerproces. De ruimte die Sanyu meer- en hoogbegaafde leerlingen biedt, moet hen actief betrekken bij het leren, hen motiveren om te leren en zorgen voor voldoende sociale interactie. 

Hoogbegaafde jongeren leren alleen op een manier die hen past. Door als school uit te gaan van de leerling en zijn behoefte en niet van de methode en daarbij de juiste ondersteunende structuur in te richten, kunnen leerlingen hun zelfvertrouwen opbouwen en vanuit autonomie met respect voor de ander leren werken.

Bij onze downloads vind  je enkele documenten over de achtergrond en invulling van het onderwijs. Hieronder een samenvatting van enkele veel gestelde vragen.

Samen werken leerlingen, leerkrachten, ouders en andere begeleiders of opvoeders aan de persoonlijke ontwikkeling en plezier in het leren. Wij bieden iedere leerling een veilige, aangename en uitdagende leeromgeving met veel ruimte om zelf invloed uit te oefenen op het  leerproces.

Ieder leerling volgt de voor hem of haar jaarlijks af te spreken gepersonaliseerde leerlijn daar waar het gaat om de kerndoelen die gelden voor de afronding van de onderbouw en de hieraan toegevoegde persoonlijke (leer)doelen.

We stimuleren leerlingen zich verantwoordelijk te voelen en te gedragen op weg naar een vervolgstap in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De ruimte die wij leerlingen bieden,  moet hen actief betrekken bij het leren, hen motiveren om te leren en zorgen  voor voldoende sociale interactie. Van leerlingen en ouders verwachten we dat we met respect voor elkaar samen zijn, werken en leren.

Ouders geven input vanuit de ervaringen en gesprekken die zij met hun  kinderen thuis hebben, denken mee over de inhoud en vormgeving van de  persoonlijke leerlijn van hun kind, maar hebben geen beslisbevoegdheid inzake de feitelijke schoolloopbaan en de overstap naar een eventueel vervolgniveau. Het Sanyu team beslist hoe het persoonlijke leerplan voor elk kind eruit ziet en welke didactische stappen wanneer gezet worden.

Belangrijk om te weten dat we ons onderwijs door de samenstelling van onze groep en vanuit onze visie op leren niet altijd lineair aanbieden. We gaan ervan uit dat leerlingen gespreid over meerdere jaren de verplichte onderbouw kerndoelen af kunnen ronden. Hierin werken we dus niet vanuit de gedachte dat leerlingen binnen een vaste jaargroep geplaatst zijn. Tenzij we onderweg anders beslissen verlaat een leerling Sanyu VO na afronding van de onderbouw.

Samen werken leerlingen, leerkrachten, ouders en andere begeleiders of opvoeders aan de persoonlijke ontwikkeling en plezier in het leren. Wij bieden iedere leerling een veilige, aangename en uitdagende leeromgeving met veel ruimte om zelf invloed uit te oefenen op het  leerproces.

Ieder leerling volgt de voor hem of haar jaarlijks af te spreken gepersonaliseerde leerlijn daar waar het gaat om de kerndoelen die gelden voor de afronding van de onderbouw en de hieraan toegevoegde persoonlijke (leer)doelen.

We stimuleren leerlingen zich verantwoordelijk te voelen en te gedragen op weg naar een vervolgstap in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De ruimte die wij leerlingen bieden,  moet hen actief betrekken bij het leren, hen motiveren om te leren en zorgen  voor voldoende sociale interactie. Van leerlingen en ouders verwachten we dat we met respect voor elkaar samen zijn, werken en leren.

Ouders geven input vanuit de ervaringen en gesprekken die zij met hun  kinderen thuis hebben, denken mee over de inhoud en vormgeving van de  persoonlijke leerlijn van hun kind, maar hebben geen beslisbevoegdheid inzake de feitelijke schoolloopbaan en de overstap naar een eventueel vervolgniveau. Het Sanyu team beslist hoe het persoonlijke leerplan voor elk kind eruit ziet en welke didactische stappen wanneer gezet worden.

Belangrijk om te weten dat we ons onderwijs door de samenstelling van onze groep en vanuit onze visie op leren niet altijd lineair aanbieden. We gaan ervan uit dat leerlingen gespreid over meerdere jaren de verplichte onderbouw kerndoelen af kunnen ronden. Hierin werken we dus niet vanuit de gedachte dat leerlingen binnen een vaste jaargroep geplaatst zijn. Tenzij we onderweg anders beslissen verlaat een leerling Sanyu VO na afronding van de onderbouw.

Alle leerlingen werken aan de afronding van de door de overheid vastgestelde leerlijnen voor de onderbouw in combinatie met in overleg met ouders en henzelf gestelde persoonlijke doelen. Het leer- en ontwikkelproces loopt meestal niet altijd lineair, maar volgt de leerlijn van het leerling en de activiteiten in de klas en wordt zoveel mogelijk top down ingestoken. In een periodiek plan- en evaluatiegesprek tussen leerling, ouder(s) en school bespreken we welke verbreding en verrijking deel uit maakt van het leerplan.

Lesmethodes:
We maken gebruik van diverse methodes, hebben de doelen per vak uitgewerkt in leerlijnen en ijkpunten (in ontwikkeling) en vullen dit aan met materiaal dat past bij de individuele leerdoelen van leerlingen.

Ons (particuliere) onderwijs wordt helaas niet bekostigd door de overheid en betaald door ouders aangevuld met donaties, giften en subsidies van derden. Sanyu onderwijs streeft naar een zo laag mogelijke ouder bijdrage voor deelnama aan de onderwijsgroep en onderzoekt doorlopend alle mogelijkheden deze kosten voor ouders te beperken. Onze overige activiteiten worden soms vanuit passend onderwijs gelden, soms vanuit de gemeente en soms door ouders zelf betaald.

Bij instroom op Sanyu VO rekenen we voor het schooljaar 2023-2024 een bedrag van 11000 euro per leerling. Dit bedrag is opgedeeld in een startbedrag per leerling per jaar (1500 euro) en de algemene onderwijsbijdrage per maand. Het schooljaar loopt van 1 augustus tot 1 augustus inclusief schoolvakanties.

Bij instroom op een later moment wordt uitgegaan van 1250 euro per onderwijsmaand rekenend vanaf de 1e dag van de maand waarin gestart wordt op Sanyu tot de start van het volgende schooljaar. De bedragen worden jaarlijks geïdexeerd.

n.b. Het bestuur kan in sommige besluiten tot het verlagen van de ouderbijdrage voor individuele ouders wanneer zij actief en met succes bijdragen aan het vinden van nevenfinanciering/ sponsoring.

Wanneer een leerling extra ondersteuning in de vorm van individuele coaching of leerbegeleiding buiten de klas nodig heeft (door Sanyu of andere partijen geboden) of deelneemt aan de HB+ voorziening en/ of wanneer aparte onderwijs- en leermiddelen nodig zijn worden deze kosten  apart doorberekend aan ouders. Uiteraard starten we dit alleen op na akkoord van alle betrokkenen. Er zal een schooltarief (i.p.v. een praktijktarief) van 50 euro per begeleidingsuur worden gehanteerd wanneer ouders dit zelf betalen. Via andere kanalen gelden de normale praktijk tarieven.

De leerlingen in de VO groep hadden een voor hen andere onderwijs- en begeleidingsbehoefte dan op de eerdere school geboden werd.

Autonomie en  ruimte voor flexibiliteit zijn daarbinnen essentieel. We kennen grof gezegd twee doelgroepen:
a) Hoogbegaafde leerlingen die op de reguliere school niet voldoende tot bloei kunnen komen waardoor de motivatie voor het leren lastig is vast te houden en/ of sprake is van onderpresteren.
b) Talentvolle leerlingen die onderpresteren of anders leren die baat hebben bij een gepersonaliseerde leerlijn en op school .

Alle leerlingen in de groep zijn in staat binnen een groep te werken en respecteren de behoefte van de andere leerlingen.

Door leerlingen actief te betrekken bij hun leertraject, hen veiligheid en ook ontspanning te bieden kunnen zij zich op eigen wijze en met passie en plezier ontwikkelen tot zelfstandige en sociale deelnemers aan de samenleving.

Soms kan een prikkelgevoelige leerling of leerling met een sterk onderwijstrauma niet (direct) in de reguliere lesgroep geplaatst worden.

Vaak behoeft de reden voor het vastlopen dan primaire aandacht. Daarvoor bekijken we samen met onze gespecialiseerde coaches wat er wel mogelijk is, welke stappen hoe en wanneer gezet kunnen worden en welke begeleiding daarvoor nodig is. Deelname aan ons back on track programma kan dan een optie zijn. In de meeste niet reguliere onderwijs situaties zal sprake zijn van de noodzaak tot aanvullende financiering vanuit een PGB of andersoortig zorgbudget.

Nee zeer weinig tot in het geheel niet, tenzij bewust afgesproken vanuit je eigen leerplan.

Soms werkt een basisschool leerling vanuit zijn doorgaande leerlijn wel aan een of meerdere vakken op VO niveau  mee. Dat kan alleen als sprake is van voldoende rust en zelfstandigheid bij de leerling en als deze leerling tijd en ruimte voor verwerking van het huiswerk inplant.

De voortgezet onderwijs leerlingen hebben -net als de basisschoolleerlingen- een eigen lokaal/ werkplek binnen het gebouw.

Ouderbetrokkenheid

Ouders spelen een sleutelrol als het gaat om (het leren van) hun kinderen. Met hun directe ervaring en kennis vormen zij de aangewezen partner(s) voor de coaches van Sanyu. Ze hebben een actieve ondersteunende rol in het leerproces van hun kind en denken mee over en werken mee bij activiteiten op en rondom het onderwijs.

Ouders zijn ervaringsdeskundige als het gaat om hun kinderen en daarom nauw betrokken bij het leerplan en de voortgang in het leren. Ze zijn daarom meerdere keren per jaar aanwezig bij het leer- of voortgangsgesprek dat de kinderen met hun coach hebben over het leerplan.

Ouders hebben tevens een actieve rol in het organiseren en geven van gastlessen, gaan mee met de geboden excursies en ondersteunen Sanyu bij het vinden van externe financiële middelen.

Deze ouderbetrokkenheid is niet vrijblijvend, maar maakt deel uit van de afspraken die gelden wanneer je kind onderwijs volgt bij Sanyu. Gemiddeld kost de ouderbetrokkenheid je 2 tot 3 dagdelen per maand, veelal overdag in te vullen.

Op Sanyu VO hanteren we een continurooster waarbij leerlingen drie tot vijf schooldagen aanwezig zijn. Een van de weekdagen is regelmatig lesvrij, maar dan besteed je een deel van de dag wel aan je eigen ontwikkeling en verwerking en opdrachten (denk aan ook stages, beroepsoriëntatie of een stimulerende hobby).

De weekstructuur kent een vaste basis waarbinnen de leerlingen op de Kern werktijden (individueel en gezamenlijk) lessen volgen. aan de individuele leerplannen werken en ook thematisch en / of projectmatig werken aan wereldwijsheid in de breedste zin van het woord. Denk bijvoorbeeld aan. We proberen minimaal een keer per wereld/ themaperiode op excursie te gaan en nodigen regelmatig gasten uit. Leerlingen regelen deze excursies zo mogelijk zelf en/ of worden betrokken bij het vaststellen van de bestemming van de excursie.

We nemen op verschillende momenten per jaar diagnostische voortgangstoetsen af ter voortoetsing of afsluiting van de geboden lesstof.  Tussentijds kunnen leerlingen aan de hand van checks op de ijkpunten en in persoonlijke toetsmomenten zien aan welke doel en vaardigheden zij nog moeten of kunnen werken en wat als afgerond kan worden beschouwd. In de jaarplanning ronden we het jaar af met een toetsweek.

We zijn ervan overtuigd dat de meeste leerlingen bij ons op school cognitief voldoende basis in huis hebben om het VWO af te ronden, maar soms komen we uit op een andere beter passende vervolgstap en zal gekozen worden voor ene vervolgstap binnen de bovenbouw van het VMBO of de Havo. In overleg kan mogelijk na het afronden van de onderbouw ook worden gekeken naar een vervolgstap binnen het MBO.

Onze leerling volgsystemen en het jaarlijkse (kwalitatieve) rapport bieden inzicht in waar een leerling staat in (leer)vaardigheden, in wat goed en wat minder goed gaat, hoe de  interactie met medeleerlingen en leerkrachten en het leerproces verloopt. We geven geen cijfers en cijferrapporten. Belangrijk is dat de afgesproken kerndoelen (met de bijbehorende vaardigheden) afgerond kunnen worden en dat er duidelijke leerstappen gemaakt worden aansluitend bij de criteria die gelden voor een overstap naar een middelbare school mogelijk is.

Sanyu stelt elke twee jaar een meerjarenplan vast en vertaalt het beleid naar een  concreet jaarprogramma met bijpassende doelstellingen. Ouders en kinderen  wordt regelmatig om input en feedback gevraagd over de wijze waarop we het onderwijs en de begeleiding vorm geven. Bij de downloads vind je meer informatie.

Meer weten of andere vraag die je graag beantwoord wilt zien?

Mail ons of stuur onderstaand formulier in!